GDPR

Ochrana osobních údajů

Definice dokumentu


PALATINO a.s., se sídlem: Dolní Dvořiště 263, 382 72 Dolní Dvořiště, deklaruje široké veřejnosti přijetím Zásad zpracování a ochrany osobních údajů svůj přístup k ochraně osobních údajů jako jednu ze svých priorit. Tyto Zásady jsou uveřejněny na webových stránkách společnosti na adrese www.casinoimperator.eu .


ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Ochrana osobních údajů má pro všechny společnosti koncernu APEX vysokou prioritu. Zde Vám poskytujeme informace o tom, jaké osobní údaje jsou v rámci všech našich společností shromažďovány, jak jsou zpracovávány, z jakých zdrojů je získáváme a k jakým účelům využíváme, komu je poskytujeme, kde je možné získat informace o zpracování osobních údajů a jaká jsou provedena opatření pro zabezpečení Vašich osobních údajů proti případnému zneužití.

Účel a doba zpracování osobních údajů


Osobní údaje zpracováváme v souladu s legislativou upravující oblast ochrany osobních údajů, mj. nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Vedeme evidenci všech zpracovávaných osobních údajů a jsme správci těchto údajů. Osobní údaje ukládáme a zpracováváme pouze pro určité, výslovně vyjádřené zákonné účely, při kterých je poskytnutí našich služeb vázáno na zpracování osobních údajů, nebo na základě Vašeho souhlasu, kdy souhlas se zpracováním můžete odmítnout případně kdykoliv odvolat. Shromažďujeme identifikační osobní údaje klientů umožňující identifikaci fyzické osoby v rámci plnění zákonných účelů, kontaktní osobní údaje pro komunikaci, případně další upřesňující informace související s poskytovanými službami a činnostmi společnosti. Kontaktními údaji se rozumí zejména uvedená adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa. Informace o zpracovávaných osobních údajích je uvedena v podmínkách registrace nebo v udělovaném souhlasu či informaci o zpracování osobních údajů. Osobní údaje zpracováváme po dobu stanovenou právními předpisy v případě zákonného zpracování, po dobu definovanou oprávněným zájem nebo po dobu platnosti uděleného souhlasu. Po skončení doby zpracování provedeme jejich likvidaci výmazem a skartací.

Kde získáváme osobní údaje


Od Vás na základě registrace nebo jiného zákonného účelu. Od dalších správců osobních údajů s Vaším souhlasem nebo na Váš pokyn.

Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje


Osobní údaje zpracováváme v souvislosti s poskytovanými službami a pro zajištění všech činností vyžadovaných k jejich plnění. Pro naši vnitřní potřebu, pro ochranu našich práv a právem chráněných zájmů, pro vyhodnocování a ke zvyšování kvality námi poskytovaných služeb a zvyšování spokojenosti vás, našich klientů. Pro další účely s Vaším souhlasem, například pro informování o nových službách nebo akcích pro naše klienty.

Zpracování Cookies na našich webových stránkách


Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům. Jedna se pouze o nezbytná cookies bez kterých nemůžeme službu technicky poskytnout. S těmito cookies nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Dočasné cookies jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče.

Jak chráníme osobní údaje


Zpracování osobních údajů v naší společnosti je řízeno politikou prosazování ochrany osobních údajů. Jsou stanoveny konkrétní kroky a procesy organizačního i technického zabezpečení. Pokyny a postupy ochrany osobních údajů jsou pravidelně aktualizovány a jejich plnění je pod neustálou kontrolou. Při zpracování využíváme bezpečnostní mechanismy zajišťující ochranu osobních údajů na co nejvyšší možné úrovni před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, pozměňováním, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim. Zaměstnanci a osoby, které s osobními údaji pracují v rámci svých pracovních či smluvně daných povinností, jsou vázány mlčenlivostí danou legislativou nebo smluvním vztahem, mlčenlivost trvá i po skončení jejich pracovního nebo smluvního vztahu k nám.

Komu a za jakých podmínek předáváme osobní údaje


Subjektům veřejné moci a státním orgánům při plnění zákonných povinností. Dalším subjektům, a to pouze na Váš pokyn nebo s Vaším souhlasem. Vždy vyžadujeme od příjemců zajištění osobních údajů z hlediska bezpečnosti a ochrany s ohledem na práva subjektu údajů.

Zpracovávání osobních údajů s uděleným souhlasem


V případě zpracování na základě informovaného souhlasu vždy svobodně rozhodnete, zda svůj souhlas v námi navrženém rozsahu poskytnete, případně omezíte, nebo odmítnete souhlas udělit. Jsme vázáni rozsahem poskytnutého souhlasu. Poskytnutý souhlas můžete kdykoliv odvolat. Kontakty pro odvolání souhlasu : oou@casinoimperator.eu V případě odmítnutí udělení souhlasu nebo odvolání již poskytnutého souhlasu, ukončíme zpracování dotčených osobních údajů v co nejbližším možném termínu, který je stanoven technickými a organizačními možnostmi. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete opět kdykoliv udělit.

Jak můžete požádat o plnění práv v oblasti osobních údajů


Máte možnost uplatnit Vaše práva následujícím způsobem:

E-mailem oou@casinoimperator.eu

Osobně v provozovně CASINA IMPERATOR

Datovou schránkou: 
6n8394h

PÍSEMNĚ NA NAŠI ADRESU:

CASINO IMPERATOR
Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Dolní Dvořiště 263
387 72 Dolní Dvořiště

Právo na přístup


Poskytujeme na základě Vaší žádosti informace o námi evidovaných a zpracovávaných osobních údajích, které o Vás vedeme. Připravíme a bez zbytečného odkladu Vám předáme informace domluveným požadovaným způsobem tak, aby byla zajištěna zároveň ochrana Vašich práv.

Právo na přenositelnost údajů


Na základě Vaší žádosti připravíme ve strukturovaném, běžně používaném formátu a strojově čitelném formátu vámi poskytnuté osobní údaje. Tyto údaje předáme bezpečným způsobem Vám nebo jinému správci, kterého určíte.

Oprava vedených osobních údajů


Pro řádné poskytování našich služeb je nutné mít správné a přesné osobní údaje. Je důležité nám oznámit jakoukoliv změnu osobních údajů. V případě oznámení o změně provedeme neprodleně opravu v našich evidencích.

Postup pro podání námitky, omezení zpracování, odvolání souhlasu a další požadavky


Máte možnost kdykoliv uplatnit případné námitky proti zpracování osobních údajů, odvolat udělený souhlas, zažádat o změnu rozsahu souhlasu, podat žádost o omezení zpracování nebo vznést dotaz nebo požadavek z oblasti zpracování a ochrany osobních údajů. Můžete se obrátit s námitkou nebo podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Informování o zásadách zpracování osobních údajů


Zásady zpracování a ochrany osobních údajů jsou ve formě pro veřejnost zveřejněny na internetových stránkách www.casinoimperator.eu . Se zásadami ochrany osobních údajů také aktivně seznamují subjekty údajů naši pracovníci při registraci.

Závěrečná ustanovení


Dokument je pravidelně aktualizován.

Platnost dokumentu od dne 25.5.2018.
Pravidelné turnaje a Cash game

Poker

NO Limit Holdem, Pot Limit Omaha i Dealer's Choice.

Kostky, ruleta, black jack nebo výherní automaty

Casinové hry

Vyberte si ze široké nabídky kasinových živých her

ubytování v 5* hvězdičkovém hotelu

Ubytovaní

Pro rezervace volejte recepci casina
+420 383 809 806.

GRAND BUFFET

Restaurace & Grand Buffet

LAS VEGAS STANDARD. Non-stop občerstvení v podobě grand buffet.