GDPR

Ochrana osobních údajů

Definice dokumentu

Casino Imperator deklaruje široké veřejnosti přijetím Zásad zpracování a ochrany osobních údajů svůj přístup k ochraně osobních údajů jako jednu ze svých priorit. Tyto Zásady jsou uveřejněny na webových stránkách společnosti na adrese www.casinoimperator.eu .

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů má pro nás vysokou prioritu. Zde Vám poskytujeme informace o tom, jaké osobní údaje jsou v rámci všech našich společností shromažďovány, jak jsou zpracovávány, z jakých zdrojů je získáváme a k jakým účelům využíváme, komu je poskytujeme, kde je možné získat informace o zpracování osobních údajů a jaká jsou provedena opatření pro zabezpečení Vašich osobních údajů proti případnému zneužití.

Účel a doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme v souladu s legislativou upravující oblast ochrany osobních údajů, mj. nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Vedeme evidenci všech zpracovávaných osobních údajů a jsme správci těchto údajů.

Osobní údaje ukládáme a zpracováváme pouze pro určité, výslovně vyjádřené zákonné účely, při kterých je poskytnutí našich služeb vázáno na zpracování osobních údajů, nebo na základě Vašeho souhlasu, kdy souhlas se zpracováním můžete odmítnout případně kdykoliv odvolat.

Shromažďujeme identifikační osobní údaje klientů umožňující identifikaci fyzické osoby v rámci plnění zákonných účelů, kontaktní osobní údaje pro komunikaci, případně další upřesňující informace související s poskytovanými službami a činnostmi společnosti. Kontaktními údaji se rozumí zejména uvedená adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa.

Informace o zpracovávaných osobních údajích je uvedena v podmínkách registrace nebo v udělovaném souhlasu či informaci o zpracování osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme po dobu stanovenou právními předpisy v případě zákonného zpracování, po dobu definovanou oprávněným zájem nebo po dobu platnosti uděleného souhlasu. Po skončení doby zpracování provedeme jejich likvidaci výmazem a skartací.

Kde získáváme osobní údaje

 • Od Vás na základě registrace nebo jiného zákonného účelu.
 • Od dalších správců osobních údajů s Vaším souhlasem nebo na Váš pokyn.

Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje

 • Osobní údaje zpracováváme v souvislosti s poskytovanými službami a pro zajištění všech činností vyžadovaných k jejich plnění.
 • Pro naši vnitřní potřebu, pro ochranu našich práv a právem chráněných zájmů, pro vyhodnocování a ke zvyšování kvality námi poskytovaných služeb a zvyšování spokojenosti vás, našich klientů.
 • Pro další účely s Vaším souhlasem, například pro informování o nových službách nebo akcích pro naše klienty.

V prostorách casina jsou pořizovány fotografie za účelem marketingových aktivit. Tyto fotografie nejsou pořizovány za účelem identifikace osob a budou zobrazeny na facebookových stránkách casina. Námitku proti zobrazení fotografie lze podat na adrese: oou@casinoimperator.eu.

Jak chráníme osobní údaje

Zpracování osobních údajů v naší společnosti je řízeno politikou prosazování ochrany osobních údajů. Jsou stanoveny konkrétní kroky a procesy organizačního i technického zabezpečení. Pokyny a postupy ochrany osobních údajů jsou pravidelně aktualizovány a jejich plnění je pod neustálou kontrolou. Při zpracování využíváme bezpečnostní mechanismy zajišťující ochranu osobních údajů na co nejvyšší možné úrovni před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, pozměňováním, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.

Zaměstnanci a osoby, které s osobními údaji pracují v rámci svých pracovních či smluvně daných povinností, jsou vázány mlčenlivostí danou legislativou nebo smluvním vztahem, mlčenlivost trvá i po skončení jejich pracovního nebo smluvního vztahu k nám.

Komu a za jakých podmínek předáváme osobní údaje

 • Subjektům veřejné moci a státním orgánům při plnění zákonných povinností.
 • Dalším subjektům, a to pouze na Váš pokyn nebo s Vaším souhlasem.

Zpracovávání osobních údajů s uděleným souhlasem

V případě zpracování na základě informovaného souhlasu vždy svobodně rozhodnete, zda svůj souhlas v námi navrženém rozsahu poskytnete, případně omezíte, nebo odmítnete souhlas udělit. Jsme vázáni rozsahem poskytnutého souhlasu.

Poskytnutý souhlas můžete kdykoliv odvolat; kontakty pro odvolání souhlasu jsou uvedeny na našich stránkách https://www.casinoimperator.eu/ .

V případě, že nesouhlasíte se zasíláním marketingových sdělení, zašlete námitku na adresu oou@casinoimperator.eu nebo odpovědní SMS s textem NEZASÍLAT.

V případě odmítnutí udělení souhlasu nebo odvolání již poskytnutého souhlasu, ukončíme zpracování dotčených osobních údajů v co nejbližším možném termínu, který je stanoven technickými a organizačními možnostmi.

Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete opět kdykoliv udělit.

Jak můžete požádat o plnění práv v oblasti osobních údajů. Máte možnost uplatnit Vaše práva následujícím způsobem:

 • E-mailem: oou@casinoimperator.eu
 • Osobně v provozovně Casina Imperator
 • Datovou schránkou: 6n8394h
 • Písemně na naši adresu: Casino Imperator, Dolní Dvořiště 263, Dolní Dvořiště 387 72

Právo na přístup

Poskytujeme na základě Vaší žádosti informace o námi evidovaných a zpracovávaných osobních údajích, které o Vás vedeme.

Připravíme a bez zbytečného odkladu Vám předáme informace domluveným požadovaným způsobem tak, aby byla zajištěna zároveň ochrana Vašich práv.

Právo na přenositelnost údajů

Na základě Vaší žádosti připravíme ve strukturovaném, běžně používaném formátu a strojově čitelném formátu vámi poskytnuté osobní údaje.

Tyto údaje předáme bezpečným způsobem Vám nebo jinému správci, kterého určíte.

Oprava vedených osobních údajů

Pro řádné poskytování našich služeb je nutné mít správné a přesné osobní údaje. Je důležité nám oznámit jakoukoliv změnu osobních údajů. V případě oznámení o změně provedeme neprodleně opravu v našich evidencích.

Postup pro podání námitky, omezení zpracování, odvolání souhlasu a další požadavky

Máte možnost kdykoliv uplatnit případné námitky proti zpracování osobních údajů, odvolat udělený souhlas, zažádat o změnu rozsahu souhlasu, podat žádost o omezení zpracování nebo vznést dotaz nebo požadavek z oblasti zpracování a ochrany osobních údajů.

K fotografiím uveřejněným před 25.5.2018 můžete vznést námitku na: oou@casinoimperator.eu.

Můžete se obrátit s námitkou nebo podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Informování o zásadách zpracování osobních údajů

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů jsou ve formě pro veřejnost zveřejněny na internetových stránkách www.casinoimperator.eu .

Se zásadami ochrany osobních údajů také aktivně seznamují subjekty údajů naši pracovníci při registraci.

Závěrečná ustanovení

Dokument je pravidelně aktualizován.

Platnost dokumentu od dne 25.5.2018.

Pravidelné turnaje a Cash game

Poker

NO Limit Hold‘em, Pot Limit Omaha i Dealer's Choice.

Ultimate Texas Hold‘em, ruleta, blackjack a výherní automaty

Casinové hry

Vyberte si ze široké nabídky kasinových živých her

GRAND BUFFET

Restaurace & Grand Buffet

LAS VEGAS STANDARD. Non-stop občerstvení v podobě grand buffet.